Търси

Екип

Екип

Учредители на фондация „Ценности, добродетели, интегритет” са Станимир Кискинов (политолог) и Йордан Танковски (психолог), които заедно и поотделно  представляват организацията.

Фондацията има двустепенна структура на управление: Съвет на настоятелите и Директор.

Съвет на настоятелите

Станимир Кискинов, Председател

Йордан Танковски, Зам. Председател

Адриана Танковска, Член

Директор

Ралица Руменова

Станимир Кискинов

Председател. Доктор по политология, автор на научни публикаци, стратегии и анализи в областта на социалните науки, както и на художествени текстове. Дълги години е работил в отдела за връзки с обществеността на Посолството на САЩ в София, където администрира програми за културен и образователен обмен и за финансиране на български неправителствени организации. След приключване на ангажимента му към посолството, минава „от другата страна на барикадата“ и се занимава предимно с преподаване (стратегическа комуникация, застъпничество и др. „меки умения“), както и с разработване, оценка и осъществяване на проекти в неправителствения сектор. Сертифициран треньор на Съвета на Европа за Академия по модерно лидерство в местните власти. Сертифициран треьор за България по програма РОМЕД (интеркултурана медиация за ромските общности) на Европейската комисия и Съвета на Европа. Най-добрият аматьор по тенис на маса в махалата.

Йордан Танков Танковски

Йордан Танковски, Заместник председател. Има повече от 20 години опит в организационното развитие и провеждането на обучения в областта на меките умения за училищни колективи, НПО и бизнес организации. Организационен консултант, специализирал се в оценката на организации и стратегическо планиране. Дълго време е работил с младежи – доброволци в Български младежки Червен кръст като директор на организацията (1996 – 2000 в София като експерт по младежки дейности, а от 2000 до края на 2005 г. като директор на БМЧК). Провеждал е множество обучения за младежки лидери на НПО, доброволчески мениджмънт, застъпничество, планиране и управление на проекти. Автор е на различни ръководства по здравно образование – превенция на наркомано-рисково поведение, сексуално-рисково поведение, превенция трафика на хора и насилието. Създател на три модулна методика за обучение на младежи – пиъри, които да обучават свои връстници по различни здравни теми. Сериозна част от портфолиото на Йордан Танковски е провеждане на лидерски и мениджърски курсове за среден и висш мениджмънт от държавна администрация, бизнес организации и НПО. Провежда тренинги за различни специалисти и професионални групи по преговорни умения; комуникативни умения; управление на стреса – превенция на професионалното прегаряне; изграждане на екипна ефективност и други. От 2006 година е управител на Скилс Консулт България ООД, компания, която е фокусирана в организационно развитие, тренинга и управление на човешките ресурси. Член е на управителния съвет на Българска асоциация за тренинг и развитие.

Адриана Танковска

Адриана Танковска, Член на борда, финансист. Във фондацията следи за финансовата отчетност и набирането и разходването на средства.

Ралица Руменова

Ралица Руменова, Директор/Арт-фасилитатор. Дипломиран инженер, с опит в организиране на обществени поръчки и администиране на проекти (в строителството и в неправителствения сектор). Освен мениджър на проекти, тя е и фасилитатор/модератор на публични и арт-събития. Има водещо ноу-хау и доказани умения за водене на групов процес по съвместно рисуване с пръсти с маслени бои, които прилага в различни контексти. Специализирала се е и в други практико-приложни и художествени дейности като бредбилндинги, работа с вълна, рисуване върху стъкло и коприна, декупаж и др.