Търси

Дигитална осведоменост за устойчив опит

Дигитална осведоменост за устойчив опит

Проектът „DARE– дигитална осведоменст за устойчив опит“ има за цел да запълни една от празнотите, породени от пандемията и нейните последици, а именно връзката между преподаватели/граждани и територията, обществото и физическите места. Извънредното положение на Covid-19 причини, наред с други неща, огромни прекъсвания в образованието и обучението и внезапно преминаване към онлайн и дистанционно обучение.

Генералното използване на технологиите разкри пропуски и слабости, но също така представлява възможност за преосмисляне на образованието и обучението в дигиталната ера. Цифровите технологии могат да подобрят гъвкавостта и креативността, да помогнат за подобряване на ефективността и резултатите от обучението, но има чувствително цифрово разделение, т.е. разлика между тези, които имат достъп до информационни технологии (персонални компютри и интернет) и тези, които са изключени. Възможностите за обучение трябва да са достъпни за всички и по този начин да гарантират достъпа до огромно количество информация и ресурси.

В светлината на гореизложеното, проектът има за цел да насърчи развитието на дигитални компетенции и житейски умения при възрастни.

Конкретните проектни цели са:

- да допринесе за възстановяването на устойчивостта на образователния, културния и творческия сектор чрез цифрови инструменти;

- за улесняване на социалното приобщаване чрез изкуствата, насърчаване на иновативен диалог на участие и междукултурен диалог.

 Страните, участващи в проекта са Италия, България, Словения, Испания и Норвегия.

 В рамките на проекта партньорите създадоха следните интелектуални продукти:

 IO1 - Дигитален инструментариум за дистанционни дейности по съвместно проектиране: програма за цифрово обучение и използване на виртуални инструменти и методологии за онлайн обучение. Можете да слалите наръчника от сайта на български и английски език.

IO2 - Съвместна цифрова платформа за творческо разказване на истории: отворена и колаборативна онлайн система за картографиране, достъпна чрез уеб и мобилни устройства, която представя градовете по оригинален и споделен начин, базиран на мултимедийно съдържание, генерирано от потребителите.

 

Началната среща по проекта се проведе онлайн на 4, 5 и 6 май 2021 г. По време на срещата бяха представени бъдещите интелектуални продукти, както и насоките за комуникация и разпространение на резултатите от проекта. Дневният ред включваше също бюджетно и финансово отчитане, както и мониторинг и оценка.

Първото обучително събитие в рамките на проекта се проведе между 7-ми и 9-ти юли 2021 г.: онлайн, разделено на 6 сесии - една сутрин и една следобед. Темата беше дигиталните инструменти и методологии за насърчаване на онлайн образованието. То включваше онлайн дейности за създаване на добра атмосфера по време на обучения и тиймбилдинги и разнообразие от дигитални инструменти за онлайн сътрудничество като Zoom, Meet, Slack, Miro, Jamboard, Canva и др. Участниците имаха възможност да практикуват всички гореспоменати инструменти и да работят в международни групи.

По време на фазата за изпълнение на местно ниво през октомври и ноември 2021 г. екипът на ФЦДИ проведе три онлайн семинара, използвайки инструментите, научени по време на обучението, включващи повече от 10 възрастни обучаеми.

По време на семинарите участниците имаха възможност да правят практически упражнения и да използват дигиталните инструменти Miro, Canva, Jamboard, Google forms и др.

През януари 2022 г. консорциумът се срещна отново онлайн, за да идентифицира следващите стъпки в рамките на дейностите по проекта и да продължи работата. Обсъдени бяха дейностите в рамките на втория интелектуален продукт - онлайн инструмента за картографиране, който ще промени наратива в нашите градове с помощта на разширена реалност и визуално разказване на истории.

Между 29 май и 1 юни 2021 се проведе вторият тренинг курс по проекта в Културен център Г8 в София. В рамките на курса участниците на живо и онлайн се учеха на Дигитално разказване на истории, виртуални изложби, стоп моушън и други полезни умения в дигиталния свят.