Търси

Бъди Доброволец!

Бъди Доброволец!

Проектът „Бъди доброволец!“ има за цел да развие и укрепи уменията на младeжи (на възраст 16-30 години) с увреждания, като подобри шансовете им за намиране на работа и активно социално участие, чрез приобщаващи доброволчески дейности.

Проектът ще използва неформални образователни методи за обучение на младите хора, с акцент върху ученето чрез преживяване. По време на проекта ще бъдат проектирани и използвани програми за изграждане на умения за подпомагане на доброволчески координатори и хора с увреждания да участват в приобщаващи доброволчески дейности.

Основните целеви групи са млади хора с увреждания на възраст между 16 и 30 години; граждански организации и професионалисти, работещи с младежи с увреждания; по-широки обществени сегменти, заинтересовани от насърчаване на приобщаването и равенството за хората с увреждания.

За да постигне целите си, проектът „Бъди доброволец!“ ще:

  • Събере най-добрите практики в обучението като учебни дейности – Проектът има за цел да създаде Матрица на компетенциите и уменията, която включва проучване на приобщаващото доброволчество и идентифициране на желаните умения както за доброволците, така и за координаторите на доброволци. Освен това ще изготви Наръчник с най-добри практики, включващ пет примерни практики от всяка участваща страна.
  • Организира Смесена мобилност – Това включва 5-дневен семинар, в който се събират 5 участници от всяка страна, включващи 3 млади хора с увреждания и 2 професионалисти. По време на този семинар те ще бъдат обучени въз основа на данните от Матрицата на компетенциите и уменията и Наръчника с най-добри практики. Това обучение ще предхожда участието им в доброволчески дейности.
  • Изготвяне на практически наръчник („ноу-хау“) за обучение за компетентност и повишаване на уменията за млади хора с увреждания (на възраст 16—30 години) и координатори на доброволчески дейности. Наборът от инструменти ще бъде разработен в резултат на семинарите за Смесена Мобилност.
  • Координира доброволческите инициативи — Приобщаващото доброволчество ще включва 50 участници с увреждания и 10 подпомагащи професионалисти от пет държави. Тази инициатива продължава девет месеца, като всеки доброволец поема 120 часа трудов стаж.

Първа среща

Петте партньори по проекта — Унгария (Nem Adom Fel Alapítvány), Северна Македония (Ischekoropstestvo za site Valandovo), Италия (Associazione Diversamente Onlus), Испания (Federacion Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fisica y Organica de Sevilla), Belguim (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания) и България (VVIF), проведоха първата си среща в Будапеща през март 2024 г., където обсъдиха надеждите, визията и следващите стъпки.

Следващата среща ще бъде в София (15 юли — 17 юли 2024 г.), където Фондация „Ценности, добродетели и почтеност“ ще бъде домакин на обучението за развитие на компетентностите и уменията. Следете за повече информация!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.