Търси

Учене чрез театър

Учене чрез театър

"Учене чрез театър" е проект по програма Еразъм+ в областта на Образование за възрастни, създаден от екипа на фондация ЦДИ в партньорство с Асоциация Смаскерати от Италия. Проектът съдържа 4 основни дейности, планирани, за да постигнат следните цели:
- да се осигурят възможности за разнообразяване на творческото портфолио на организацията, чрез обогатяване на компетенциите на членове на екипа в областта на сценичните изкуства и особено в театъра и неговите изразни средства за стимулиране на социалното включване на уязвими групи;
- да развием профила на Фондацията като проактивна и разпознаваема организация със своето специфично театрално ноу-хау в национален и международен мащаб ;
- да разшири възможностите за международно сътрудничество на организацията (чрез достъп до нови международни форуми, публика и потребители на театрална продукция и с оглед на бъдещите услуги на фондацията и базирани на театъра приобщаващи процеси и практики в България и чужбина).

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.