Търси

Младежи за действие за климата

Младежи за действие за климата

Между 7-ми и 13-ти септември 2021 г. в Самоков, България фондация ЦДИ реализира проект за младежки обмен „Младежи за действие за климата“. Със създаването на този обмен ние имахме за цел да повишим осведомеността сред 40 млади хора на възраст между 18 и 30 години от 2 европейски и 2 африкански страни относно въздействието на изменението на климата върху човечеството и идентифициране на възможни решения за местни и глобални действия.

Проектът имаше следните цели:

- Повишаване на нивото на съзнание относно изменението на климата и неговото въздействие върху човечеството на 40 участници от Европа и Африка;

- Да доведе до по-добро разбиране на участниците за екологичните проблеми, пред които светът е изправен в днешно време;

- Да мотивора участниците да направят положителна промяна в местната среда;

- Да се идентифицират решения, които младите хора могат да изпълнят, когато се върнат у дома;

- Да обучи участниците как да организират кампания за екологична осведоменост;

- Да подкрепи участниците да осмислят учебния процес и да научат повече за Youthpass.

Програмата включваше неформални образователни дейности, свързани с темата за климатичните промени и нейния ефект върху човечеството. Участниците научиха за планетарните граници и трудното положение на африканските страни с недостиг на вода. Те бяха обучени в създаването на кампании.

По време на обмена участниците създадоха кратки филми на екологична тематика, за да подпомогнат разсъжденията по темата на местните общности в техните страни. Всички те получиха сертификати Youthpass.

За да разпространим резултатите от проекта, създадохме брошура „Младежи за действие за климата“, съдържаща някои от инструментите, използвани по време на обмена.

Може да се изтегли от тук . 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.