Търси

1planet in Sofia

1planet in Sofia

 Изменението на климата е едно от най-съществените предизвикателства пред нашата планета, и за да го преодолеем, е необходимо да обърнем внимание върху нашите действия и поведение. В този контекст се появи и проектът "1 планета в София", който има за цел да повиши осведомеността относно изменението на климата и да мотивира хората да предприемат конкретни действия в ежедневието си.

 Боклуците в градската среда в столицата са доста видими и сигнализират за спешна нужда от промяна. Специално се съсредоточихме върху зоните около детски площадки в периферните квартали Люлин, Обеля и Студентски град, тъй като това са места, където малките деца изследват околната среда и трябва да се поддържат чисти.

Целта на проекта беше да повиши осведомеността по темата за изменението на климата и да увеличи участието на младите хора в борбата с проблема чрез промяна в ежедневните им навици. За постигане на тази цел се заложихме на няколко ключови дейности:

  1. Работилници за неформално образование: Предоставихме възможност на младите хора да се запознаят с екологичните предизвикателства пред нашата планета. Чрез неформални работилници и образователни събития, ние информирахме и обучавахме участниците по въпроси, свързани с околната среда и климатичните промени.

  2. Акции по почистване: Ние не само говорихме за нуждата от по-чиста среда, но и действително я подобрявахме. Редовно организирахме акции по почистване, на които младежите и доброволци от цялата общност работеха заедно, за да почистят замърсените области и да направят разлика в местната среда.

3.Международен обмен на опит: Проектът ни не се ограничи само до национални граници. Участвахме в международни онлайн семинари, където споделяхме нашия опит и научавахме за добри практики от други младежки инициативи по света. Това обогати нашата перспектива и нашия арсенал от идеи за решения.

4. Мотивация и устойчивост: Една от основните ни цели беше да мотивираме младите хора в София да продължават да се грижат за околната среда и да мислят за устойчивостта в ежедневните си действия и избори. По този начин създадохме основа за по-дългосрочна ангажираност и отговорност към нашия град и планета.

Проект "1планета в София" събра млади хора, обединени от общата цел да направят промяна в борбата с изменението на климата. Съчетавайки образование, активно участие и мотивация, ние изградихме мост между осведомеността и действието, допринасяйки към по-чиста и устойчива бъдеще не само за София, но и за цял свят.

В рмките на 1 година изпълнихме общо 24 събития  на живо и онлайн, като създадохме и книжка, в която споделяме добрите практики от проекта. Свалете книжката от тук.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,  съдържаща се в нея.